De WDBA is opgeschort, wat nu?

De WDBA is door Staatssecretaris Wiebes tot tenminste januari 2018 in de ijskast gezet. De beslissing van de Staatssecretaris is gefundeerd op het rapport van de Commissie Boot die op 18 november 2016 is gepubliceerd. Dit betekent dat de WDBA niet is afgeschaft maar de handhaving van de wet is opgeschort tot de knelpunten uit het rapport van de Commissie Boot zijn opgelost.

Sinds 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (WDBA) ingetreden. Er wordt geen vrijwaring vooraf meer gegeven, zoals de VAR dat in het verleden deed. Per sector wordt er een modelovereenkomst ontworpen en vervolgens door de Belastingdienst goedgekeurd. De standaard overeenkomsten zijn via de website van de Belastingdienst verkrijgbaar. Wanneer er exact gewerkt wordt volgens de overeenkomst ontstaat er geen fictieve dienstbetrekking tussen inlener en professional. Dit zegt nog altijd niets over het ondernemerschap van de professional, dit moet door middel van beheersmaatregelen worden geborgd. Doet u dat niet, dan heeft u tot vijf jaar na de werkzaamheden kans dat de Belastingdienst de professional alsnóg als medewerker beschouwt.

Wat betekent dit?

• De WDBA is niet afgeschaft en nog steeds van kracht.

• De transitieperiode die initieel tot 1 mei 2017 zou duren is verlengd tot voorlopig 1 januari 2018
• Er worden in principe geen repressieve maatregelen getroffen tot 1 januari 2018
Kwaadwillenden - zij die opzettelijk en bewust een situatie van schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan - kunnen met ingang van 1 mei 2017 wél naheffingen en/of boetes verwachten

Wat nu?

Source is altijd tegen schijnondernemerschap geweest en zal dat altijd ook blijven. Wij stimuleren echte ondernemers om vooral te blijven ondernemen en bemoedigen opdrachtgevers om zelfstandigen te blijven inhuren. Source is van nature kritisch en zet graag een stap meer dan nodig. Wij regelen de inhuur nu al goed in zodat u in januari 2018 geen risico loopt.

Wat betekent de WDBA voor u als inlenende partij?

Als er van de vooraf omschreven werkzaamheden wordt afgeweken, loopt u het risico dat de zelfstandige professional wordt gekenmerkt als medewerker. U bent dan verplicht loonheffingen (loonheffingen is de verzamelnaam voor loonbelasting/premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage ZvW) te betalen en de professional kan aanspraak maken op o.a. vakantiegeld, vakantiedagen, loon bij ziekte, ontslagbescherming en pensioen.

Wat betekent de WDBA voor u als ZZP'er?

ZZP’ers dienen in principe steeds per nieuwe opdracht een nieuwe modelovereenkomst te tekenen. Er zijn modelovereenkomsten die gebruik maken van deelovereenkomsten. Wanneer u als ZZP’er bij dezelfde opdrachtgever een nieuwe opdracht aangaat, hoeft de modelovereenkomst niet opnieuw opgesteld te worden, een nieuwe deelovereenkomst die dan verwijst naar de modelovereenkomst is dan voldoende mits u nog kwalificeert als ondernemer.

De WDBA: Wat moet u doen?

Doordat Staatssecretaris Wiebes de WDBA heeft uitgesteld tot minimaal 1 januari 2018, is het tot die tijd niet meer noodzakelijk om met een goedgekeurde modelovereenkomst te werken. Werkt u al met een goedgekeurde modelovereenkomst of kunt u zich vinden in een goedgekeurde modelovereenkomst? Gebruik dan deze overeenkomst. Source raadt u van harte aan om uw gezonde verstand te gebruiken bij het invullen of aangaan van een opdracht. Werk met een opdrachtovereenkomst en let op de volgende criteria of er sprake is van dienstbetrekking:

Goedgekeurde modelovereenkomsten

Indicatie pro-dienstbetrekkingIndicatie contra-dienstbetrekking
Honorarium lager dan 150% bruto CAO-loonHonorarium hoger dan 150% bruto CAO-loon
Duur overeenkomst langer dan zes maandenDuur overeenkomst korter dan zes maanden
Functie wordt ook vervuld door werknemersFunctie wordt niet vervuld door werknemers
Opvang tekort menskrachtGeen opvang tekort menskracht
Werkzaamheden bedrijfseigen (core business)Werkzaamheden bedrijfsvreemd
Wel organisatorische inbeddingGeen organisatorische inbedding
Geen specialistische werkzaamhedenWel specialistische werkzaamheden
Geen zelfstandige uitoefening werkzaamhedenWel zelfstandige uitoefening werkzaamheden
Algemene omschrijving werkzaamhedenSpecialistische omschrijving werkzaamheden
Altijd betaling, los van geleverde kwaliteitBetaling afhankelijk van geleverde kwaliteit
Wijze van betaling honorarium gebruikelijk voor arbeidsovereenkomstWijze van betaling honorarium niet gebruikelijk voor een arbeidsovereenkomst
Bedoeling partijen gericht op een arbeidsovereenkomstBedoeling partijen niet gericht op een arbeidsovereenkomst
Partijen niet gelijkwaardig bij onderhandelingenPartijen wel gelijkwaardig bij onderhandelingen
Werk verrichten bij opdrachtgeverWerk niet verrichten bij opdrachtgever
Gebruik bedrijfsmiddelen opdrachtgeverGebruik eigen bedrijfsmiddelen
Werken op naam opdrachtgeverNiet werken op naam opdrachtgever

U kunt tevens de ondernemerscheck van De Belastingdienst doorlopen om te controleren of er sprake is van (schijn)zelfstandigheid. Let op: de ondernemerscheck van De Belastingdienst geeft een algemeen beeld van de situatie en dekt niet alle risico's af.

Doe de ondernemerscheck

Aanbevelingen van de Commissie Boot

Aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Boot zijn onder andere:

Oplossing doorbreking vicieuze cirkel

 • Belastingdienst in 'coachende rol'
 • 'Voorwaartse' aanwijzingen geven bij controles
 • Geen 'achterwaartse' naheffingen en boetes

Uitzondering voor 'kwaadwillenden'

 • Geen opschorting repressieve handhaving tot 1 januari 2018 voor kwaadwillende opdrachtgevers en opdrachtnemers

Oplossing voor wegnemen onvrede

 • Herijking van de criteria 'vrije vervanging' en 'gezagsverhouding'
 • Meer concrete of andere invulling van deze criteria en invulling moet aansluiten bij huidig maatschappelijk beeld van een arbeidsverhouding

Oplossing knellende arbeidswetgeving

 • Verzoek aan minister SZW om bij CAO ketenbepaling buiten toepassing te verklaren

Overige maatregelen

 • Bijsluiter voor gebruik algemene modelovereenkomst
 • Beleidsbesluit met criteria beoordeling modelovereenkomsten
 • Meer duidelijkheid over wanneer wel en wanneer niet gebruik modelovereenkomst nodig is
 • Alleen bij fraude of evidente afwijking van overeenkomst volgen naheffing en boetes

De Commissie Boot heeft een aantal aanbevelingen gedaan in het rapport over de WDBA:

AanbevelingenUitgevoerd door Wiebes
Maak duidelijk wanneer modelovereenkomst niet nodig isJa
Zo veel mogelijk aansluiten bij civiel toetsingskader?
Uitzondering voor marginale werkzaamheden (<5 uur per week)?
Indicatoren voor wel/geen dienstbetrekking vaststellen?
Brancheafspraken maken voor indicatoren dienstbetrekking?
Mogelijk van tegenbewijs bij indicatoren dienstbetrekking?
Heroverweging gebruik algemene modelovereenkomstenJa
Alleen bij fraude of evidente afwijking overeenkomst naheffingenJa
Beleidsbesluit met heldere criteria wel/geen dienstbetrekkingJa
Verlenging implementatietermijn tot 1 januari 2018Ja
Download het rapport Commissie Boot

Heeft u vragen over uw specifieke situatie?

Onze kennis en ervaring delen we graag. Via onderstaand formulier horen we graag wat voor u nog onduidelijk is rondom de WDBA en modelovereenkomst. Wij geven u graag een persoonlijk advies.
Laat nu uw vraag en contactgegevens achter en u krijgt zo spoedig mogelijk een reactie!


Source helpt u graag!
Beschrijf hier uw situatie en het vraagstuk rondom de Wet DBA