Over Corporate Governance

Voor vragen over Corporate Governance kunt u zich richten tot Jos Levink, onze Compliance Officer. 

Insidersregeling

Voor een beursgenoteerde onderneming is een goede reputatie van groot belang. In dat kader is het onder meer gewenst om regels vast te stellen ten aanzien van de omgang met koersgevoelige informatie met betrekking Source Group N.V. en de aan haar verbonden onderneming en ten aanzien van het bezit van en transacties in Aandelen en andere financiële instrumenten van Source Group N.V. Deze regels zijn vervat in het bijgaande Reglement inzake voorkomen misbruik voorwetenschap.

Meer informatie

Reglement RvC

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap, van de met haar verbonden onderneming en van de ondernemingen, die door tot de groep behorende vennootschappen in stand worden gehouden. Om de juiste gang van zaken te waarborgen is er een Reglement RvC vastgesteld. 

Meer informatie

Reglement Directie

SOURCE GROUP N.V. (de “Vennootschap”) kent een Directie (de “Directie”). Aan de Directie komen de bevoegdheden toe als bedoeld in de statuten van Source Group N.V. en de Directie draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. De Directie oefent als collectief de bestuursbevoegdheid uit. Alle taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het Reglement Directie. 

Meer informatie

Klokkenluiderregeling

Naleving van de gedragscodes is essentieel voor organisatorische integriteit en het succes van de onderneming. Daar waar de gedragscodes niet worden nageleefd dient een werknemer en of betrokkene in staat gesteld te worden hierover vertrouwelijk, en anoniem te rapporteren. In geen geval zal een medewerker en of betrokkene nadelen ondervinden van een dergelijke rapportage. De Directie van SOURCE GROUP verwacht van haar medewerkers dat zij vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele, en financiële aard rapporteren.

Meer informatie

Gedragscode

SOURCE GROUP wil op een eerlijke en integere manier zakendoen. Een goede reputatie is van grote waarde, even waardevol als onze medewerkers en onze merken. Om succesvol te zijn, moeten wij allen ons houden aan de algemeen geldende gedragsnormen.Die gedragsnormen zijn verwoord in deze gedragscode.Wij willen dat deze gedragscode meer is dan een verzameling van fraai klinkende uitspraken.Zij moet een praktische rol spelen in onze dagelijkse bedrijfsvoering en een ieder van ons dient deze gedragsregels naar letter en geest na te leven.

Meer informatie